Новини arrow Устав

У С Т А В

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР”


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


СТАТУТ

Чл.1.

 /1/  “СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР”, наричана по-нататък в устава “Асоциацията” е  юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява  обществено полезна дейност  в съответствие със законите на РБългария и своя Устав.
/2/  “СА-МВР” е член  на Световния полицейски спортен съюз /УСИП/,  на Европейския полицейски спортен съюз /УСПЕ/ и на Балканския полицейски спортен съюз /БПСС/.


НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2

 Наименованието на  юридическото лице  е “СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР”, което съкратено ще се изписва “СА-МВР”.
Наименованието може допълнително да се изписва и на латиница.


СЕДАЛИЩЕ

Чл.3.

Седалището е гр. София, Район “Триадица”,
 Адресът  на управление  е – София,  ул. “Балша”,  спортен
     комплекс  “Раковски”.


ЦЕЛИ

Чл.4.

Целите на асоциацията са :
1. Да  развива  и насърчава спорта в системата на МВР  във всичките му форми,
2. Да създава условия за повишаване  на  физическата подготовка на служителите и постигане на високи спортни резултати  чрез участие в републикански и международни състезания,
3. Да организира,  координира и обслужва общите дейности на своите членове,
4. Да  оказва методическа и квалифицирана консултативна помощ на своите членове,
5. Да осъществява преки контакти и сътрудничество със сродни национални и международни организации за постигане на общи цели в областта на спорта ,
6. Да сътрудничи с държавните органи и общините в подпомагането на борбата срещу употребата на допинг и насилието в спорта.
7. Да подпомага и популяризира  новите методи и подходи в образованието и в отношението към спорта на подрастващото поколение.


СРЕДСТВА

Чл. 5.

За осъществяване на своите цели, Асоциацията ще:
1. Разработва, внедрява и прилага  системи  за развитието на физическата годност, професионалните специализирани спортни умения и спорта в МВР, както и подходите за тяхното усвършенствуване,
2. Осъществява сътрудничество с държавните  и общинските органи и организации  и спортните  организации  с цел подпомагането и развитието на спортната дейност сред служителите на МВР,
3. Организира повишаването на квалификацията и преквалификацията на своите членове, включително и чрез изучаване на чуждия опит.
4. Предприема действия срещу всякакви форми на дискриминация и насилие в спорта.


ИМУЩЕСТВО

Чл.6

/1/ Имуществото се състои  от членски внос, имуществени вноски, дарения, както и друга спомагателна дейност, свързана с целите и предмета на дейност на Асоциацията.
/2/ СА - МВР  може да откаже да приеме дарение, което съдържа  условия,  противоречащи на целите и устава на сдружението.


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7.

/1/ Асоциацията   осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването   на физическото възпитание и спорта в МВР.
/2/ Предметът на дейност на СА – МВР включва:
          1. Развитието, координирането, практикуването и администрирането на спортно- състезателната дейност сред служителите  на МВР, както и  представляване на  интересите на своите членове  и спорта в МВР пред национални и  международни учреждения и институции.
          2.  Разработване и приемане на правилници, наредби, програми и други вътрешно- нормативни актове, свързани с дейността на асоциацията.
          3. Организиране  и провеждане на различни прояви- семинари, конференции, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани със спорта.


СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.8./1/ Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния  й предмет на дейност , както следва: издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество  , консултански услуги, отдаване под наем на собствено имущество и търговия със спортни стоки и артикули , както и други, незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния предмет на дейност на Асоциацията.
/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на УС на  Асоциацията. 


СРОК

Чл. 9. Асоциацията  е  учредена за неопределен срок.


ГЛАВА II

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл 10
. Членуването в  Асоциацията  е доброволно.
Чл 11.
/1/ Членове на СА – МВР са спортните  клубове на служители на Министерството на вътрешните работи от страната, които са регистрирани като юридически лица по  ЗЮЛНЦ, приемат устава и плащат редовно членския си внос.
/2/ За членове на Асоциацията могат да бъдат приети и други спортни организации – юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има отношение към физическата култура, спорта и туризма в МВР.

Чл.12.
  /1/ Нови членове се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, който взема решение за приемането му с обикновено мнозинство.
Към молбата се прилагат  копие от съдебното решение или удостоверение за актуално състояние за вписване в съответния фирмен регистър и решение на органа за управление  на клуба за членство в Асоциацията.
/2/ В случай на отказ от приемане,  кандидатът има право да обжалва отказа пред Общто събрание на Асоциацията, като Управителния съвет е длъжен да включи разглеждането на жалбата в дневния ред  на следващото заседание на Общото събрание.

Чл.13.
( приет на 19.03.2004 г. от ОС)
/1/ Асоциацията може да приема и почетни членове.
/2/ Почетен член на асоциацията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с принос и заслуги в развитието, популяризирането и утвърждаването на спорта в МВР /изтъкнати състезатели, тренъри, специалисти, деятели и др./.
/3/ Почетните членове могат да бъдат канени и на заседания на Управителния съвет. Почетните  членове имат право само на съвещателен глас в Общото събрание и Управителния съвет.

Чл.14
. ( приет на 19.03.2004 г. от ОС)
/1/ Почетни членове  се приемат от Управителния съвет, след лично подадено  писмено заявление на кандидата  до  председателя на Управителния съвет или въз основа на писмено предложение, отправено до Управителния съвет от друг член. /2/ Управителният съвет може и служебно да издигне и разгледа кандидатурата за почетен член. /3/ Решението за приемане на почетните членове се взема от Управителния съвет съгласно чл.12.
/4/ Лицето, избрано за почетен член на СА – МВР представя пълните си паспортни данни, адрес за кореспонденция и две снимки.
 Чл.15. ( приет на 19.03.2004 г. от ОС)
На приетите редовни членове, асоциацията издава официален документ за членство, а на почетните членове – лична карта.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.16. Всеки член на Асоциацията  има право:
1. Да участва в дейността на Асоциацията  и в работата на Общото събрание.
2. Да бъде избиран  в управителните органи на Асоциацията,
3
. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията,
4. Да се ползва от имуществото на Асоциацията  и от резултатите от дейността му по ред, определен от Общото събрание.
5. Да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси от дейността на Асоциацията.

Чл.17.

Всеки член на Асоциацията е длъжен :
1. Да плаща  членския си внос в сроковете и размерите, определени от Управителния съвет,
2. Да спазва устава на Асоциацията  и да работи за постигане на неговите цели,
3. Да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на нейния обществен авторитет.
4. В срок да изпълнява задачите, поставени от управителните органи на Асоциацията, а в случай на невъзможност за изпълнение, своевременно да уведоми ръководството й.
5. Да уведомява писмено УС на Асоциацията за промените, вписани в съдебните регистри,  в 7- дневен срок от получаване на съдебното решение.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл.18.

/1/ Членството се прекратява:

1.  по искане на всеки член, въз основа на писмено заявление, отправено да Управителния съвет на Асоциацията,

2.   чрез  изключване,

3.    при прекратяване на юридическото лице, член на Асоциацията,

4.    при прекратяване на Асоциацията,

5. при отпадане.

/2/ Решението за изключване се взема с мнозинство 2/3 от  членовете на Управителния съвет   при поведение на изключвания, което прави по- нататъшното  му членство в Асоциацията  несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.В този случай Управителния съвет е длъжен да включи в дневния ред на Общото събрание постъпилите срещу негови решения жалби.

/3/ Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на дружеството. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.


ГЛАВА III . ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19

/1/ Върховен орган на Асоциацията  е Общото събрание.

/2/ Управителен орган на Асоциацията  е Управителният съвет.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20. Общото събрание  е колективен върховен орган на Асоциацията.

В него участват всички членове на Асоциациата, които в качеството си на юридически лица се представляват от свой  законен представител или упълномощено от него лице.


КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл 21.

/1/Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Асоциацията,

2. Приема вътрешни актове за организацията и дейността на Асоциацията,

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет,

4.Избира Председател на Управителния съвет, който е и Председател на Асоциацията,

5. Взема решения за създаване на други вътрешни органи на Асоциацията, определя броя на членовете им и приема правилата за тяхната работа,

6. Взема решения за откривани и закриване на клонове,

7. Взема решения за участие в други организации,

8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на асоциацията,

9. Приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията,

10.Приема бюджета на Асоциацията,

11. Приема отчетите  на  Управителния съвет и другите органи на Асоциацията за дейността им, както и ги освобождава от финансова отговорност за отчетния период,

12. Отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи  нейната дейност,

13. Одобрява годишния счетоводен отчет на Асоциацията,

14. взема и други решения, предвидени в устава./2/ /нова, приета от ОС на 19.03.04г./ Общото събрание е компетентно да взема решение и по всички въпроси, които са от компетентността на другите органи на федерацията. 

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на Асоциацията.

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на Асоциацията или на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от вземането на решението. 


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл 22.

/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Асоциацията.Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на клуба по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се  свиква.

/3/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник  “ и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най- малко един месец преди насрочения ден.


КВОРУМ

Чл.23 Общото събрание е законно, ако на него присъствуват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по- късно на същото място и при същия дневен ред и може де се проведе, колкото и членове да се явят.


ГЛАСУВАНЕ 

Чл  24.

/1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия/та съпруг/а/ или роднина по права линия- без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятсвува вземането на решения.


ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл 25.

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъствуващите, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/ Решенията по чл.21, ал1, т.1 и 8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред не може да се вземат решения, освен когато всички членове присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява по повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.


ПРОТОКОЛ

Чл 26.

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието

/2/ Всеки член, присъствувал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл 27.

/1/ Управителният съвет се състои най- малко от 7 /седем/ члена, които се избират за срок от пет години.Най- малко 2/3 от  състава  на Управителния съвет трябва да бъдат  служители на  МВР.

/2/ (приета на 19.03.2004 г. от ОС) Членовете на Управителния съвет работят на доброволни начала и не получават   възнаграждение за работата си в УС.


ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл 28. Управителния съвет :

1. Избира Генерален секретар на Асоциацията ,

2. Представлява Асоциацията пред трети лица, като тази представителна функция от името на Управителния съвет  ще се осъществява от Председателя на УС, който е и Председател на Асоциацията и ген. секретар,  заедно и поотделно.

3. Приема и изключва членове на Асоциацията,

4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание,

5. Взема решения за разпореждане с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава,

6. Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет,

7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията,

8. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това,

9. Учредява награди и символи на Асоциацията,

 10. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Асоциацията.

11. Назначава и освобождава дипломиран експерт- счетоводител 

12. Взема решения относно размера и начина на плащане на членския внос и на имуществените вноски,

13.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

14. Взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Асоциацията,      15. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл 29. 

Председателят, а при негово отсъствие Генералния секретар, ръководи и координира дейността на Управителния съвет.


ЗАСЕДАНИЯ НА УС

Чл 30.

/1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие от ген. секретар. Председателят е длъжен да свика заседание на  УС при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

/2/  Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъствуват повече от половината от неговите членове.В заседанията на съвета могат да бъдат канени ръководителите на други органи на Асоциацията, без право на глас.


РЕШЕНИЯ НА УС

Чл 31.

/1/ Решенията на УС се вземат с  обикновено мнозинство от присъствуващите.Присъствуващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява от председателствуващия събранието.

/2/ Решенията по чл.28, т.т.5 и 8  се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

/4/  Решенията на УС , които са взети с противоречие със закона, устава или предходно решение на  Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Асоциацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от вземане на решението.


ГЛАВА IV. ИМУЩЕСТВО

Чл 32.

/1/ Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост  върху движими и недвижими вещи,ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, вземания,  ценни   книги  и други права в зависимост  от действуващите нормативни актове.

/2/ Асоциацията може  безвъзмездно да разходва  имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определена по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Асоциацията е необходимо мотивирано решение но Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата, изброени в чл.41, ал.3 ат ЗЮЛНЦ.

/4/ Подбора на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите  възможности на Асоциацията съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.Информация за реда по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.


ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл 33.

При наличието на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе  решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Асоциацията. Решението се взема с кфалифицирано мнозинство от 2/3 гласа от членовете на Асоциацията.


ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл 34.

 Ежегодно до края на месец март Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Асоциацията за изтеклата календарна година. Годишния счетоводен отчес се представя за проверка от лицензиран експерт- счетоводител.


КНИГИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл 35.

/1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват разискванията, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Членовете на  Асоциацията могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.


ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл 36. Асоциацията  се прекратява:

1. с решение на общото събрание,

2. при обявяването му в несъстоятелност,

с решение на Окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.   ЛИКВИДАЦИЯ

Чл 37.

/1/  При прекратяване на Асоциацията  се извършва ликвидация. Тя се извършва от УС или от определено от него лице

/2/ Ако ликвидатора не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от Окръжния съд по седалището на Асоциацията.

Чл 38.

/1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се  предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най- близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.

/3/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Асоциацията до размера на придобитото.


ГЛАВА VІ. СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

Чл.39. ( приет на 19.03.2004г. от ОС)

Спортна асоциациа – МВР има своя емблема, инициали, бланка, печат, значка, почетен знак,  диплом и др. Правата върху символиката на асоциацията са нейна изключителна собственост. Използването им от трети лица е възможно само на договорна основа.


VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. По смисъла на този устав:

1.   Спортни клубове на служители на МВР са сдружения, в които :

- основната  членска маса са служители на МВР, бивши служители на МВР, както и членове на тените семейства,

- регистрирани са като юридически лица по ЗЮЛНЦ ,

- 2/3 от членовете на Управителните съвети са служители  на МВР,

 -председателят  и/или секретарят на клуба  е  служител на МВР.

 Настоящият устав е приет  и подписан от  членовете, присъствували  на  Общото събрание на  СА - МВР, проведено на 08.11.2001г. в гр. София, в сградата на МВР, изм. и доп. на Общо събрание, проведено на 19.03.2004 г.

 Измененията и допълненията към настоящия устав са приети на Общо събрание на  СА – МВР,  проведено на 19.03.2004 г., в гр. София, стрелбищен комплекс “Гео Милев”.

 

 

 

 

 
юли 2024
август 2024
По
Вт
Ср
Че
Пе
Съ
Не
Седмица 28
1
2
3
4
5
6
7
Седмица 29
8
9
10
11
12
13
14
Седмица 30
15
16
17
18
19
20
21
Седмица 31
22
23
24
25
26
27
28
Седмица 32
29
30
31

Млади приятели на полицията

Анкета

Полезен ли Ви беше сайта www.sa-mvr.com
 
© 2024 Спортна асоциация МВР