Новини arrow Новини arrow Oбщо събрание на "Спортна асоциация - МВР",
Oбщо събрание на "Спортна асоциация - МВР",
четвъртък, 17 октомври 2019
SA logo.jpg

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

ЧЛЕНОВЕ НА „СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Спортна асоциация - МВР", със седалище и адрес на управление: град София, ул. "Балша" № 18, спортен комплекс "Раковски", на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 19 ноември 2019 г. (вторник) от 13.00 ч. в град София, ул. "Александър Малинов" № 1 (в зала "Европа" на Академия на МВР ), при следния дневен ред :

1. Промяна в Устава на „Спортна асоциация – МВР“ съобразно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

2. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

Регистрацията на делегатите ще започне на 19.11.2019 г. от 12.00 до 13.00 ч. след представяне на: Лична карта;

- Оригинално пълномощно в случай, че делегатът не е представляващият клуба съгласно удостоверението за актуално състояние.

 

ГЕН. СЕКРЕТАР

НА „СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“:

Чавдар Атанасов

 

 

 

 

 

 

 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 

 

 

Долуподписаният, ……………………………………………………………………………………, ЕГН …………………….……………..……, л.к. № ……….………………….…….., издадена  на .………………………………. г. от МВР гр. ……………………………….…, в качеството си на Председател на Управителния съвет на …………………………………………………………………………….., регистрирано по ф. д. № ……………./……………….. г. по описа на ………………………………….….. съд, със седалище    в гр. ………………………………………………………………………………………………………., БУЛСТАТ …………………………,

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

 

…………………………………………………………………………., ЕГН ……………………….., притежаващ л. к. № ………………………., издадена на ………………..…………….. г. от МВР     гр. ………………, с постоянен адрес в гр. …………………………………………………………..…,

със следните права:

Да представлява …………………………………………………………………………….. на Общо събрание на сдружение „СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“, насрочено за 19.11.2019 г. от 13.00 ч. в град София, ул. „Александър Малинов“ № 1 (зала „Европа“ на Академия на МВР), с правото да гласува по точките от дневния ред по своя преценка и подписва всякакви документи от името и за сметка на представляваното от мен сдружение.

Настоящото пълномощно да се тълкува в полза на упълномощения.

 

 

      УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………..

 
< Предишен   Следващ >
май 2020
юни 2020
По
Вт
Ср
Че
Пе
Съ
Не
Седмица 18
1
2
3
Седмица 19
4
5
6
7
8
9
10
Седмица 20
11
12
13
14
15
16
17
Седмица 21
18
19
20
21
22
23
24
Седмица 22
25
26
27
28
29
30
31

Млади приятели на полицията

RSS

© 2020 Спортна асоциация МВР